Beleid Ongewenst Gedrag
Volleybalvereniging ROHDA wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden te maken hebben. Op dit moment is de procedure nog gaande. Wanneer er een akkoord is, zullen we het VOG-beleid in gang zetten en worden de leden hierover geïnformeerd.

Gedragscode en aannamebeleid
Er zijn eveneens gedragsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

 • de vrijwilliger kennis neemt van de gedragsregels;
 • de vrijwilliger zich conformeert aan deze regels.

Gedragsregels

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 6. De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 7. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 8. De vrijwilliger zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
 9. De vrijwilliger heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 10. De vrijwilliger zal de sporter geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
 11. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens Contact Persoon van Volleybalvereniging ROHDA.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwens Contact Persoon

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers
Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger bij ons wordt, een goed beeld van je hebben. We vinden het belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

Daarom neemt Volleybalvereniging ROHDA de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers:

 • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van Volleybalvereniging ROHDA. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
 • Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
 • Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is namelijk geen plek binnen Volleybalvereniging ROHDA.